Wat hebben we nodig

Daar kunnen we heel kort over zijn, namelijk geld! Voor wat betreft het aanvangskostenplaatje vragen we nogal wat van dierlievend Nederland. (En daar buiten) Om je dood te schrikken? Totaal niet! Het behelst een minimale behuizing van beheerders waartoe ook de hondachtige bewoners gefaseerd toegang hebben. Ook alweer ter observatie binnen huiselijke/familieomstandigheden, een redelijk tot groot aantal onderkomens voor honden die allen in afzondering tot rust moeten kunnen komen. Een zeer degelijke, solide omheining die veiligheid voor mens en dier moet garanderen. Het betreft hier dus de meest basale faciliteiten die slechts de dieren dienen. Nogmaals geen salarissen in aanvang, geen overbodige luxe en al zeker geen strijkstokken!

Dierenvrienden geven echt WEL gul voor de dieren in nood alleen komt het dus vaak niet bij deze doelgroep terecht. Vanuit een goede voorlichting en een gedreven betrouwbaar team menen wij dat maatschappelijke draagkracht haalbaar moet zijn. Dit mede op basis van gegevens betreffende de kapitale giften/donaties ten name van de overkoepelende organisaties die zelf GEEN opvang bieden. Organisaties die hen ter beschikking staande gelden besteden aan randverschijnselen, personeelskosten, kantoren, gelde in reserve behouden en/of beleggen. Gelden die dus in het geheel NIET rechtstreeks, noch in zijn geheel aan de dieren worden besteed. Bijvoorbeeld: Op de pagina www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/over-ons/organisatie/inschrijving-anbi vindt u de link jaarverslag NVBD.

Het zou fijn zijn indien u aldaar eens met ons mee leest zodat we het zeker weten goed wisten te interpreteren.

Let wel, aangaande het financieel jaaroverzicht van De Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren: linksboven staat op iedere pagina die ertoe doet heel klein vermeld dat u de cijfers maal 1000 moet nemen. Op pagina 103 van het jaarverslag 2017 valt naar ons inziens namelijk onder andere te lezen dat uitsluitend vanuit de particuliere sector is gerealiseerd:

Nalatenschappen en legaten 14.513 euro en dat maal 1000
Nalatenschappen speciale bestemmingen 2.890 euro maal 1000
Nog te vorderen nalatenschappen vanuit 2017: 11.767 maal 1000

Verder bedraagt de contributie 5.495 euro maal 1000
Giften vanuit de particuliere sector 2.595 euro maal 1000
Collecten 968 euro maal 1000

Het leest alsof deze gelden allemaal vrij ter beschikking zijn gekomen uitsluitend vanuit de particuliere sector. Met andere woorden, bijeengebracht door dierenvrienden, verkregen vanuit de portemonnee én uit nalatenschappen van dierenvrienden, gelden die eigenlijk in zijn totaliteit en rechtstreeks aan de dieren zijn gegund! De inkomsten vanuit de bedrijvensector en subsidies verkregen vanuit de overheid zijn nog veel malen groter. Dan moet een oprechte organisatie, geleid door en voor dierenvrienden, die giften en donaties totaal transparant publiceren en besteden toch een opvang voor de Nederlandse honden in nood bijeen kunnen brengen. In 2017 keerde de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren alleen al aan wachtgeld enkele tonnen uit!

Jarenlang klinken er al loze beloftes vanuit die hoek betreffende een trainingscentrum voor deze rasgroepen. We mogen onderhand niet meer rekenen op een uitgestoken hand richting diervriendelijke en kansrijke opvang voor deze honden. Bovendien schrikt de benaming trainingscentrum ook al af. Inhoudelijk kan dat namelijk betekenen dat men ook deze honden aan de diverse achterhaalde dominantietesten wil onderwerpen. Het woord training is op velerlei wijze uitlegbaar. Wij verstaan daar vooral onder, rust, regelmaat, veiligheid en een vertrouwenspersoon. Opvang zonder tijdsdruk en vanuit observatie zoeken naar de juiste plaatsingsmogelijkheden.

Kortom: wat hebben we wel….
Een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen die bereid zijn hun kennis en kunde geheel belangeloos in te zetten ten behoeve van deze dieren.

Wat we ook al te pakken hebben is een afwijzing betreffende de steunaanvraag in de vorm van de zogenaamde droomcheque van stichting DierenLot. Uiteraard zijn wij voornemens om hen uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Wellicht was onze aanvraag niet duidelijk genoeg want de Nederlandse asiel- en opvanghonden in opperste nood behoren volgens ons tot hun ultieme doelgroep.